• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646313_9572.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_1525.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_3732.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_5649.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_7655.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_9817.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497595684_1219.gif 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574305780_0027.jpg 

 

클래식 전구
ST45-T (E14/E17)

Price

6,500won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646313_9572.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_1525.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_3732.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_5649.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_7655.JPG
e7aefd0465f40dda20efc93526f81e7e_1492646314_9817.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497595684_1219.gif 

ab060161e2b20a4830755063d13df914_1574305780_0027.jpg 

 

specification

시리즈 제품명 모델명
클래식 전구
C
ST45-T (E14/E17) ST45-T 220v 25w E14
ST45-T 220v 25w E17
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E14
E17
45 X 100 (E14)
45 X 94 (E17)
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 25 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - XU110109-15011 (E14)
XU110109-15012B (E17)
수명 연색성(Ra) 제조원
- DNMEL
(Made in China)