• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

NEW
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850497_2407.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850500_3523.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850504_1739.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850507_2126.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850510_9746.jpeg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850513_896.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850490_0143.jpg

IK 시리즈
TRIANGLE120 PANEL C

Price

80,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850497_2407.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850500_3523.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850504_1739.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850507_2126.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850510_9746.jpeg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850513_896.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850490_0143.jpg

specification

시리즈 제품명 모델명
IK 시리즈
TRIANGLE120 PANEL C TRIANGLE120 PANEL C 2Colors
조명색상 안전인증 사이즈(mm)
- - 1200 x 50 mm
전구색상 연색성(Ra) 역율
- - -
Ta/Tc 수명 제조원/판매원
- - 일광전구
색온도 연색성(Ra) 정격/광속/광효율
- - -